งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน้าหลัก | การดำรงวาระ | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | Login  

 
   หน้าแรก
  ความเป็นมา
  โครงสร้างการบริหาร
  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  กำหนดการประชุม
  อำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
 
  เอกสารการประชุม
  วาระการดำรงตำแหน่ง
   คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
   รายงานประจำปี
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 17 ก.พ. 61
4
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค. 60
20
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค.60
13
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ธ.ค. 60
25
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 18 พ.ย.60
26
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย.60
22
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย. 60
28
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย.60
34
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี (เพิ่มเติม) 21 ต.ค. 60
47
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ต.ค. 60
51
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 21 ต.ค.60
26
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 7 ตค 60
46
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารในการเตรียมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 16 ก.ย.60
51
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 19 ส.ค. 60
40
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัติงานสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 19 ส.ค. 60
37
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 19 ส.ค. 60
43
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 19 ส.ค. 60
32
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 19 ส.ค. 60
28
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 19 ส.ค. 60
31
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี 17 สค 60
31
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 15 ก.ค. 60
72
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 15 ก.ค.60
54
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 17 มิ.ย. 60
93
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 มิ.ย. 60
73
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ (คณะเทคโนฯ)
91


ทั้งหมด 175 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6]  หน้าถัดไป>>


Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 164 | เดือนนี้ : 3329 | ปีนี้ : 8908 | รวม : 966918
(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat University