งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน้าหลัก | การดำรงวาระ | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | Login  

 
   หน้าแรก
  ความเป็นมา
  โครงสร้างการบริหาร
  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  กำหนดการประชุม
  อำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
 
  เอกสารการประชุม
  วาระการดำรงตำแหน่ง
   คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
   รายงานประจำปี
 

- หัวข้อเรื่อง
ผู้ชม
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 21 ก.ค. 61
9
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 16 มิ.ย. 61
18
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ 19 พ.ค. 61
17
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 21 เม.ย. 61
23
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม)21 เม.ย. 61
21
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 21 เม.ย. 61
20
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (เพิ่มเติม) 21 เม.ย. 61
18
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 21 เม.ย. 61
19
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ (เพิ่มเติม) 21 เม.ย. 61
19
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 21 เม.ย. 61
16
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 17 มี.ค. 61
18
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 61
16
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 17 มี.ค. 61
17
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 17 มี.ค. 61
31
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 17 ก.พ. 61
44
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานประชุมสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค. 60
55
ทั่วไป
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค.60
50
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ธ.ค. 60
69
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 18 พ.ย.60
67
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย.60
54
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย. 60
66
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 18 พ.ย.60
86
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี (เพิ่มเติม) 21 ต.ค. 60
87
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21 ต.ค. 60
87
กิจกรรม
  คำสั่งสภาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 21 ต.ค.60
55


ทั้งหมด 189 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7]  หน้าถัดไป>>


Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 50 | เดือนนี้ : 1308 | ปีนี้ : 21792 | รวม : 979802
(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat University