งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน้าหลัก | การดำรงวาระ | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | Login  

 
   หน้าแรก
  ความเป็นมา
  โครงสร้างการบริหาร
  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  กำหนดการประชุม
  อำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
 
  เอกสารการประชุม
  วาระการดำรงตำแหน่ง
   คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
   รายงานประจำปี
 


ประวัติ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช

อธิการบดี

1.ชื่อ

     ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช

 

2.วันเดือนปีเกิด

     ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐

 

3.ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร

      ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาอุดมศึกษาและการฝึกหัดครู วิชาเอกฟิสิกส์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา

      ปริญญาเอก Ph.D(Science Education) University of Illinois, Urbana - Champaign,USA.

 

4.ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

5.ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

        หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูอุดรธานี

        นายกสโมสรอาจารย์วิทยาลัยครูอุดรธานี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยครูอุดรธานี

        รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยอีสานเหนือ

        ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยอีสานเหนือ

        อธิการวิทยาลัยครูเพชรบุรี อธิการบดีสถาบันราชภัฎเพชรบุรี (จำนวน ๒ วาระ)

        อธิการบดีสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

 

6.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

          ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

 

7.สถานที่ติดต่อ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

          โทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๓ ๓๒๒๕

           panya_karn@mail.kru.ac.th

 

 
 

 

ผู้เขียน : วันที่ : แก้ไชวันที่ :Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 8 | เดือนนี้ : 4406 | ปีนี้ : 72431 | รวม : 912701
(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat University