งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน้าหลัก | การดำรงวาระ | ประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | Login  

 
   หน้าแรก
  ความเป็นมา
  โครงสร้างการบริหาร
  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
  พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
  กำหนดการประชุม
  อำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย
 
  เอกสารการประชุม
  วาระการดำรงตำแหน่ง
   คำสั่งสภามหาวิทยาลัย
   รายงานประจำปี
 

no
หัวข้อเรื่อง
ตำแหน่ง
รับตำแหน่ง
ครบวาระ
วันครบวาระ
1
  รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม   นายกสภามหาวิทยาลัย 24 ธ.ค. 2559
23 ธ.ค. 2562
215 วัน
2
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ จริยานุกูล   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
3
  นาย อัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
4
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย แหวนเพชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
5
  รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 25 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2564
794 วัน
6
  ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
7
  ผศ.ดร. ปัญญา การพานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 25 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2564
794 วัน
8
  ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
9
  ศาสตราจารย์ ดร. นำชัย ทนุผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
10
  ดร. ธีรชัย ชุติมันต์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
11
  นาย ดำรง พุฒตาล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 30 ต.ค. 2557
29 ต.ค. 2560
ครบวาระ วัน
12
  นาย จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 25 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2564
794 วัน
13
  นาย บุญชู วิวัฒนาทร   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 17 ก.ย. 2559
16 ก.ย. 2562
117 วัน
14
  ดร. ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร   อธิการบดี 27 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2565
1,011 วัน
15
  ผศ.ดร. สุรีวรรณ แจ้งจิตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 09 ส.ค. 2561
08 ส.ค. 2564
809 วัน
16
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 09 ส.ค. 2561
08 ส.ค. 2564
809 วัน
17
  ผศ.ดร. พจนีย์ สุขชาวนา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 09 ส.ค. 2561
08 ส.ค. 2564
809 วัน
18
  ดร. ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 09 ส.ค. 2561
08 ส.ค. 2564
809 วัน
19
  นาย ชัยวัฒน์ หาดรื่น   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 05 ก.พ. 2557
04 เม.ย. 2563
318 วัน
20
  อาจารย์ อุไรรัตน์ แซ่ตั้ง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 31 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2563
435 วัน
21
  อาจารย์ ศักดา มากเหมือน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 31 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2563
435 วัน
22
  อาจารย์ จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 31 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2563
435 วัน
23
  ดร. กิตติมา พฤกภูษณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 31 ก.ค. 2560
30 ก.ค. 2563
435 วัน
24
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดชาย ดวงภมร   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 17 มี.ค. 2561
26 ก.พ. 2565
1,011 วัน
25
  นางสาว เกิดสุรีย์ กาญจนแพทย์นุกูล   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 15 มี.ค. 2557
วัน
26
  นางสาว นิดา กลั่นบุศย์   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 19 ส.ค. 2560
วัน


Home | contact us | Visitor  : วันนี้ 28 | เดือนนี้ : 2342 | ปีนี้ : 26230 | รวม : 1034605
(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabhat University