พ.ศ.ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เช่น วันท29 ก.พ. 2552ใส่แค่ 52
NO
รหัสนักศึกษา
หมู่เรียน
 ชื่อ - สกุล
คณะ / สาขาวิชา
วุฒิ
อนุมัติผล
ใส่ พศ. ด้วยครับ

จำนวนผู้เข้ารับ คน