เอกสารและแบบฟอร์ม
More >>
แบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มเขียน SAR มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
เอกสารเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย
เอกสาร/แบบฟอร์ม สำหรับกรรมการประเมิน
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับมหาวิทยาลัย
 
คู่มืองานประกันคุณภาพ
More >>
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 62-65
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2562
ISCED - F 2013
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
More >>
วิธีการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร / สถาบัน / TQR
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ