เอกสารและแบบฟอร์ม
More >>
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับมหาวิทยาลัย
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับคณะ
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับหลักสูตร
 
คู่มืองานประกันคุณภาพ
More >>
ISCED - F 2013
คู่มือ EdPEx ฉบับภาษาไทยของ สกอ.
คู่มือประกันคุณภาพของ สกอ. ฉบับ พ.ศ. 2557
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
More >>
รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพ (TQR)

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ