เอกสารและแบบฟอร์ม
More >>
แบบฟอร์มเขียน SAR มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
เอกสารเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย
เอกสาร/แบบฟอร์ม สำหรับกรรมการประเมิน
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับคณะ
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับหลักสูตร
 
คู่มืองานประกันคุณภาพ
More >>
ISCED - F 2013
คู่มือ EdPEx ฉบับภาษาไทยของ สกอ.
คู่มือประกันฯ สกอ. ฉบับ พ.ศ. 2557
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
More >>
วิธีการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร / สถาบัน / TQR
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ