ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. สุริยงค์    ชวนขยัน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย สุริยงค์    ชวนขยัน
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : การอุดมศึกษา
หลักสูตร :   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ
ความเชี่ยวชาญ :   พลศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3373 | เดือนนี้ : 20662 | ปีนี้ : 201035 | รวม : 2388021

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...