ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ชวลิต    สันถวะโกมล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ชวลิต    สันถวะโกมล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ.   โปรแกรม/สาขาวิชา : คณิตศาสตร์
หลักสูตร :   M.A.T.   กลุ่มสาขา ; คณิตศาสตร์
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   การตลาด
ความเชี่ยวชาญ :   การวิจัยตลาด, วิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมายและการสื่อสารการตลาด
หัวข้อเรื่องวิจัย
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2909 | เดือนนี้ : 40944 | ปีนี้ : 144523 | รวม : 2331509

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...