ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง วิไลวรรณ    สันถวะโกมล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง วิไลวรรณ    สันถวะโกมล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2521   โปรแกรม/สาขาวิชา : การสอนภาษาไทย
หลักสูตร :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ภาษาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ภาษาไทย
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ในเขต 8 จังหวัด ภูมิภาคตะวันตก
ปี 2549
:
โครงการวิจัยความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 295 | เดือนนี้ : 36768 | ปีนี้ : 140347 | รวม : 2327333

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...