ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2536   โปรแกรม/สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร :   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   การจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :   เศรษฐศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
ประเพณีวัฒนธรรม มอญใหญ่ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ของไผ่ต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนของชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
ระบบการส่งเสริมการออมครัวเรือนสู่หลักประกันชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3268 | เดือนนี้ : 20557 | ปีนี้ : 200930 | รวม : 2387916

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...