ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2549   โปรแกรม/สาขาวิชา : สถิติ
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คณิตศาสตร์และสถิติ
ความเชี่ยวชาญ :   สถิติเพื่องานวิจัย
หัวข้อเรื่องวิจัย
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสำหรับบางรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2564
:
ตัวแบบการตัดสินใจการคงอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การประมาณการแจกแจงไฮเพอร์จิออเมตริกนิเสธด้วยการแจกแจงทวินาม
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3186 | เดือนนี้ : 20475 | ปีนี้ : 200848 | รวม : 2387834

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...