ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นฤมล    อนันโท        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว นฤมล    อนันโท
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2554   โปรแกรม/สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร :   คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   Flash
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4
ปี 2560
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปี 2559
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4082 | เดือนนี้ : 52418 | ปีนี้ : 155997 | รวม : 2342983

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...