ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2553   โปรแกรม/สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; การจัดการ
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัสสาขาวิชา 6802)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   การจัดการ
ความเชี่ยวชาญ :   -
หัวข้อเรื่องวิจัย
แบบจำลองกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการตลาดของร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การสร้าง การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีต่ออัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ประจำปี 2556
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2556
ปี 2557
:
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4634 | เดือนนี้ : 33768 | ปีนี้ : 137347 | รวม : 2324333

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...