ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. รจนาภรณ์    ศรีช่วงโชติ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2561   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   Ph.D   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจและกฎหมาย
ความเชี่ยวชาญ :   อาจารย์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4826 | เดือนนี้ : 53162 | ปีนี้ : 156741 | รวม : 2343727

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...