ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
    
การศึกษาระดับสูงสุด :      พ.ศ.   โปรแกรม/สาขาวิชา :
หลักสูตร :     กลุ่มสาขา ;
สถานะ : 
 
ตำแหน่ง :
    
หน่วยงาน :  
กลุ่มสาขา :  
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 372 | เดือนนี้ : 36845 | ปีนี้ : 140424 | รวม : 2327410

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...