ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สุทิน    อ้อนอุบล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. สุทิน    อ้อนอุบล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2557   โปรแกรม/สาขาวิชา : พัฒนาสังคม
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   สอนและวิจัย
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนารูปแบบการออมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนวัยเกษียณ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4758 | เดือนนี้ : 53094 | ปีนี้ : 156673 | รวม : 2343659

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...