ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ.   โปรแกรม/สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   สำหรับข้อมูลด้านบุคลากรที่จบระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :   ภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่าน
หัวข้อเรื่องวิจัย
ศึกษาการสร้างรูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Mind Mapping Game ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพุเลียบและโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร ตำบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปี 2559
:
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจทวานโปรเจค
ปี 2558
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2650 | เดือนนี้ : 40685 | ปีนี้ : 144264 | รวม : 2331250

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...