ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. อรณิชา    คงวุฒิ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2553   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; ฟิสิกส์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
(รหัสสาขาวิชา 0151)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำหรับหนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 466 | เดือนนี้ : 36939 | ปีนี้ : 140518 | รวม : 2327504

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...