ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. สมพงศ์    มาเบ้า        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย สมพงศ์    มาเบ้า
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   Doctor of Science Education   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญ :   ฟิสิกส์
หัวข้อเรื่องวิจัย
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องไฟฟ้า ด้วยการสอนแบบอุปมาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำหรับหนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลี่ยนที่ ด้วยการทดลองแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
ปี 2554
:
แนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากใน ชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2845 | เดือนนี้ : 40880 | ปีนี้ : 144459 | รวม : 2331445

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...