ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย พาที    เกศธนากร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. พาที    เกศธนากร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2557   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตร :   กศ.ด   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร ตำบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการหลักการทรงงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือพื้นฟูป่าในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 135 | เดือนนี้ : 18276 | ปีนี้ : 311020 | รวม : 2498006

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...