ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง สุภัตรา    กันพร้อม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง สุภัตรา    กันพร้อม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2542   โปรแกรม/สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  พิเศษ(ไม่รวมนับเป็นอัตรากำลัง)
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ชีววิทยาประยุกต์
หัวข้อเรื่องวิจัย
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การสร้าง การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีต่ออัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 398 | เดือนนี้ : 36871 | ปีนี้ : 140450 | รวม : 2327436

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...