ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2555   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มสตรีหมู่บ้านไทรทอง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
การออกแบบตราสินค้าจากอัตลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
ปี 2562
:
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนาคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การออกแบบสร้างคอลเลคชั่นเครื่องประดับจากประเด็นสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาอินโฟกราฟิคตามแนวความคิดรวบยอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสภาพ ภูมิสังคมของชุมชนในเขต อำเภอเมือง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การศึกษาสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตสินค้าเครื่องหนังกรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังบ้านจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3003 | เดือนนี้ : 68418 | ปีนี้ : 171997 | รวม : 2358983

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...