ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  บรรณารักษ์   
หน่วยงาน :   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   บรรณารักษ์
หัวข้อเรื่องวิจัย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน การสืบค้นและอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
:
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 148 | เดือนนี้ : 18289 | ปีนี้ : 311033 | รวม : 2498019

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...