ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2560   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มสาขา :   คอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :   งาน Graphic Design งานขึ้นรูปอุตสาหกรรม งานออกแบบเซรามิกส์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
ปี 2562
:
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยี AR
ปี 2561
:
การพัฒนาคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนาอินโฟกราฟิคตามแนวความคิดรวบยอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี 2560
:
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน:ชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน โดยแนวคิดออกแบบรักษ์โลกของชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาออกแบบอุตสาหกรรม
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การหาค่าความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานด้านระบบปรับอากาศในอาคาร
ปี 2558
:
การศึกษาเอกลักษณ์พื้นบ้านบริเวณรอยต่อไทย-พม่า-กะเหรี่ยง บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อรอยเลื่อนของแผ่นดินบริเวณเขื่อน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 173 | เดือนนี้ : 18314 | ปีนี้ : 311058 | รวม : 2498044

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...