ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย สมชาย    เจริญกิจ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย สมชาย    เจริญกิจ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2540   โปรแกรม/สาขาวิชา : ศาสนาเปรียบเทียบ
หลักสูตร :   อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   สอนหลักความจริงของชีวิต
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความชอบธรรมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
สิทธิในคดีอาญาของพระสงฆ์ไทย
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
ปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ความเข้าใจรัฐธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
ร่างกฎหมายเฉพาะคุ้มครองท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3286 | เดือนนี้ : 20575 | ปีนี้ : 200948 | รวม : 2387934

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...