ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2550   โปรแกรม/สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
หลักสูตร :   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; เกษตรศาสตร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   พืชสวน,ไม้ผล
หัวข้อเรื่องวิจัย
การเพิ่มผลผลิตหญ้าหวานที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสัณฐานวิทยาของพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:

ปี
:
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 63 | เดือนนี้ : 33884 | ปีนี้ : 137463 | รวม : 2324449

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...