ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ทวิช    กุลวงษ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย ทวิช    กุลวงษ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2556   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   ดนตรี, ดุริยางคศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ดนตรี
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ปี 2564
: หัวหน้าโครงการ
แนวทางอนุรักษ์และสืบทอดเพลงร่อยพรรษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 163 | เดือนนี้ : 18304 | ปีนี้ : 311048 | รวม : 2498034

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...