ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย อมร    เจือตี๋        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. อมร    เจือตี๋
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2551   โปรแกรม/สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร :   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   คอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การออกแบบและพัฒนาระบบการสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศนอกเครือข่ายหากเกิดภัยพิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การศึกษาปัญหาและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการรวมตัวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 358 | เดือนนี้ : 36831 | ปีนี้ : 140410 | รวม : 2327396

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...