ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย วิเชียร    เพียงโงก        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. วิเชียร    เพียงโงก
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2533   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
หลักสูตร :   ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
หัวข้อเรื่องวิจัย
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำหรับหนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้านในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
ตำรับอาหารจากความหลากหลายของไผ่ ในชุมชนบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การศึกษาสภาพการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
ขยะพลังงานในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
ปี 2554
:
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี
ปี 2551
:
แนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากใน ชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3161 | เดือนนี้ : 20450 | ปีนี้ : 200823 | รวม : 2387809

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...