ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2535   โปรแกรม/สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
หลักสูตร :   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   อาจารย์นิเทศศาตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
ประเพณีวัฒนธรรม มอญใหญ่ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
ความต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2555
:
ความรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:กรณีแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2936 | เดือนนี้ : 68351 | ปีนี้ : 171930 | รวม : 2358916

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...