ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2553   โปรแกรม/สาขาวิชา : ภาษาศาสตร์การศึกษา
หลักสูตร :   การศึกษามหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนตำบลหนองบัวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 5005 | เดือนนี้ : 53341 | ปีนี้ : 156920 | รวม : 2343906

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...