ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2531   โปรแกรม/สาขาวิชา : ประชากรศึกษา
หลักสูตร :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   อาหารและโภชนาการ
หัวข้อเรื่องวิจัย
สำรับอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้านในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
ตำรับอาหารจากความหลากหลายของไผ่ ในชุมชนบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้าน ในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี
ปี 2551
:
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4833 | เดือนนี้ : 53169 | ปีนี้ : 156748 | รวม : 2343734

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...