ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี % หัวหน้าโครงการ
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย %
ผศ.ดร. อานนท์    วันลา %
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2564
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    2    งวด 
จำนวนเงิน    8   บาท
  งวดที่ 1    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย เดี่ยว
ลักษณะโครงการ
โครงการเดี่ยว
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 506 | เดือนนี้ : 36979 | ปีนี้ : 140558 | รวม : 2327544

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...