ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย % หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง %
นาย สัมฤทธิ์    มากสง %
นาง สมาพร    เรืองสังข์ %
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2558
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    5,000   บาท
  งวดที่ 1    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2969 | เดือนนี้ : 68384 | ปีนี้ : 171963 | รวม : 2358949

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...