ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค:กรณีศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย ณรงค์    พันธุ์คง % หัวหน้าโครงการ
ดร. ธงชัย    เหมือนชู %
นางสาว วิยะดา    พลชัย %
นางสาว สุภาพร    พรมโส %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2558
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    2    งวด 
จำนวนเงิน    15,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
7,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2557  
  งวดที่ 2    50 %
7,500
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    0 %
7,500
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2557   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2558          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 0 % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4666 | เดือนนี้ : 33800 | ปีนี้ : 137379 | รวม : 2324365

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...