ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว สุวิมล    กะตากูล %
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม %
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม %
นาง วารินทร์    รักษาเพชร %
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง %
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2554
งบ
สกอ
แหล่งทุน
เงินภายนอก
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    500,000   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 3044 | เดือนนี้ : 68459 | ปีนี้ : 172038 | รวม : 2359024

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...