งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2559
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2555
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ การมีส่วนร่วมของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในการพัฒนาทรัพยากรดิน : ศึกษากรณีอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2551
หัวหน้าโครงการ การกระทำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2552
หัวหน้าโครงการ อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรดินในทัศนะของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี