งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2562
หัวหน้าโครงการ การเพิ่มผลผลิตหญ้าหวานที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์
2
พ.ศ. 2560
การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2560
หัวหน้าโครงการ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสัณฐานวิทยาของพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2557
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ.
6
พ.ศ. 2556
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน