งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2563
หัวหน้าโครงการ การสกัดสีย้อมจากพืชท้องถิ่น กระเจี๊ยบแดง อัญชัน และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อการประยุกต์ใช้ย้อมสีเนื้อเยื่อเลือด
2
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การใช้สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
3
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ คุณสมบัติทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากกะลาและจาวตาลโตนดโดยใช้ตัวประสานชนิดต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
4
พ.ศ. 2559
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2557
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเนื้อตาล