งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2555
หัวหน้าโครงการ แนวทางการพัฒนาความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ; กรณีศึกษาประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของไผ่ปลูกในชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2552
หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2552
4
พ.ศ. 2553
หัวหน้าโครงการ ความรู้และทัศนคติต่อการทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี