งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2560
ศึกษาเศรษฐกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2
พ.ศ. 2559
ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2559
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2559
การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2559
การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บของเส้นขนมจีนจากบุกในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
6
พ.ศ. 2559
การสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่ระดับชุมนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
7
พ.ศ. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มขนมของฝาก ตำบลตอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
8
พ.ศ.
หัวหน้าโครงการ
9
พ.ศ. 2555
หัวหน้าโครงการ การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
10
พ.ศ. 2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
11
พ.ศ. 2548
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
12
พ.ศ. 2549
หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
13
พ.ศ. 2550
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
14
พ.ศ. 2550
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
15
พ.ศ. 2550
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
16
พ.ศ. 2552
หัวหน้าโครงการ การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ
17
พ.ศ. 2552
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
18
พ.ศ. 2553
หัวหน้าโครงการ เปรียบเทียบศักยภาพของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม