งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2564
หัวหน้าโครงการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อประสมในยุค COVID-19
2
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ รูปแบบการใช้ไอทีเพื่อเสริมพลังชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2560
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน การสืบค้นและอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2560
พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2559
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
พ.ศ. 2559
พัฒนาคู่มือแบบสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
7
พ.ศ. 2559
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้ Google Application for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์
9
พ.ศ. 2556
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
พ.ศ. 2556
หัวหน้าโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
พ.ศ. 2554
การจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกาตรกรแบบพอเพียงที่ยังยืน
12
พ.ศ. 2553
หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์