งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2564
หัวหน้าโครงการ การจัดการเรียนแบบออนไลน์วิชาการสอนดนตรีสากล ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
2
พ.ศ. 2557
แนวทางอนุรักษ์และสืบทอดเพลงร่อยพรรษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2554
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี