งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2562
หัวหน้าโครงการ การขยายพันธุ์กล้วยงาช้างด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองทนเค็มและทนแล้งจังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กาแฟ
4
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ ความหลากหลาย คุณค่าทางอาหาร ภูมิปัญญาและวิถีการผลิตข้าพื้นเมือง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
6
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ