งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2564
หัวหน้าโครงการ ความชอบธรรมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2
พ.ศ. 2562
หัวหน้าโครงการ สิทธิในคดีอาญาของพระสงฆ์ไทย
3
พ.ศ. 2560
หัวหน้าโครงการ ปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2558
หัวหน้าโครงการ ความเข้าใจรัฐธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2557
ร่างกฎหมายเฉพาะคุ้มครองท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี