งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2564
หัวหน้าโครงการ การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2564
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
3
พ.ศ. 2561
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
4
พ.ศ. 2560
หัวหน้าโครงการ การบริหารจัดการเตรียมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง