งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2564
หัวหน้าโครงการ การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยและโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2564
ศึกษาการสร้างรูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Mind Mapping Game ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพุเลียบและโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Back to the Board ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี