งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2558
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มขนมของฝาก ตำบลตอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี