ชื่อ - สกุล TH : นาย พลวัต    วุฒิประจักษ์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เสียชีวิต
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : สังคมศึกษา
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=94