ชื่อ - สกุล TH : นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ : ชำนาญงาน
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ตำแหน่งอื่น ๆ
ความเชี่ยวชาญ : การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานหรือปัญหาพิเศษ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=93